Europos Komisija kviečia ES miestus bendradarbiauti lygių teisių ir tvaraus maisto vartojimo temomis

Europos Komisija įgyvendindama Europos Sąjungos miestų darbotvarkę (UAEU) paskelbė kvietimą miestams, valstybėms narėms ir kitoms organizacijoms tapti partneriais ir bendradarbiauti dėmesį skiriant visų gyventojų grupių lygiateisiškumo ir tvaresnių ir teisingesnių maisto sistemų kūrimo klausimams.

Bendradarbiaujant „Lygiateisiai miestai“ temojedaugiausia dėmesio bus skiriama visų gyventojų grupių, tarp jų ir pažeidžiamų ar diskriminuojamų, lygiateisiškumo klausimams. Šios partnerystės tikslas – užtikrinti, kad miestuose būtų kuriama lygiateisė aplinka ir nekiltų problemų dėl asmenų diskriminacijos. Bendradarbiavimo tikslas – atnaujinti miestų planavimo priemones ir politiką, kurių paskirtis visada buvo kurti miestų ateitį, kad jos tarnautų visiems gyventojams.

Partnerystėje „Miestas“ bus nagrinėjami agroekologijos, teisingumo maisto srityje, galimybės naudotis žeme ir valstybinės žemės valdymo, siekiant prisidėti prie tvaresnių ir teisingesnių maisto sistemų kūrimo, klausimai. Turėtų būti akcentuojama maisto sistemų lokalizavimo svarba, išorinių veiksnių įtaka maisto kainoms ir vietinių bei ekologiškų maisto produktų viešųjų pirkimų skatinimas. Palaikant politikams ir sutelkus išteklius būtų galima paskatinti sisteminius pokyčius Europos Sąjungoje ir prisidėti prie kitų tikslų, pavyzdžiui, Europos žaliojo susitarimo ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų, įgyvendinimo.

Miestai, valstybės narės ir kitos organizacijos gali teikti paraiškas iki 2023 m. rugsėjo 29 d.

Teikti paraišką tapti UAEU partneriais arba koordinatoriais galima internetu. Šioje interneto svetainėje pateikti paaiškinimai ir reikalavimai kandidatams ir teikiamiems dokumentams, taip pat yra galimybė užduoti papildomų klausimų.

Savivaldybės, kurioms šios temos aktualios ir įdomios, turėtų atsižvelgti į miestų dalyvavimo šiuose projektuose galimybes, įsivertinti konkretaus miesto žmogiškuosius ir finansinius išteklius, pasirengimą įsipareigoti bendradarbiauti ir aktyviai dalyvauti vienoje ar kitoje teminėje partnerystėje.

Kilus papildomiems klausimams galima kreiptis į Aplinkos ministerijos Architektūros ir inovacijų politikos grupės vyr. specialistę Algimantę Treinienę el. paštu algimante.treiniene@am.lt

Įgyvendinant Europos Sąjungos miestų darbotvarkę jau organizuota 16 teminių partnerysčių įvairiais urbanistikos klausimais. Partnerystėje „Žiedinė ekonomika“ dalyvavo Kauno miesto savivaldybė, o partnerystėje „Tausus žemės naudojimas ir gamta paremti sprendimai“ – Aplinkos ministerija.


Posted

in

by

Tags: